Gratis verzending vanaf 50€! | Gecertificeerde producten van topkwaliteit! | contact@health-beauty-shop.be | +32 473 28 96 68Terugbetalingsbeleid

Als koper heeft u het recht om binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan LR-Aloe-Vera.be heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij LR-Aloe-Vera.be. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 17 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief toebehoren) en in nieuw staat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt LR-Aloe-Vera.be na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in de vorige paragraaf, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op andere diensten aangeboden door LR-Aloe-Vera.be.